Arloesi Môn

Rydym yn chwilio am atebion arloesol i heriau sy’n wynebu economi Ynys Môn. Gwnawn hyn trwy dreialu dulliau newydd, gyda rhai ohonynt yn llwyddo ac yna’n cael eu hailadrodd, ac eraill yn methu â chyrraedd amcanion cychwynnol, ond defnyddir y mewnwelediadau gwerthfawr ohonynt i lywio prosiectau yn y dyfodol.

Mae gan AM adnoddau ariannol a dynol i gefnogi prosiectau peilot ac rydym yn cydweithio â chymunedau o ddiddordeb i’w gweithredu. Dylai’r rhain gael eu hystyried yn “brawf o gysyniad” ac ni roddir cymorth i weithgarwch presennol.

Mae AM yn ymgysylltu’n fras i nodi camau addas. Anogir grwpiau ac unigolion i gynnig prosiectau ac yna gall AM eu haddasu os oes angen er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â’n hamcanion ehangach. Bydd AM hefyd yn datblygu ei brosiectau ei hun er mwyn animeiddio sector, neu i gwmpasu sawl gweithred sy’n berthnasol i un her.

Ni ddylid gweld AGW fel ffynhonnell o arian prosiect, ac mae’r broses yn wahanol iawn i’r broses grantiau traddodiadol. Mae gennym ddiddordeb mewn syniadau newydd sydd â’r potensial o fod o fudd i Wynedd, yn hytrach na gweithgareddau sy’n ymateb i anghenion un busnes neu sefydliad.

Os hoffech ddarllen mwy am ein hamcanion penodol, mae’r dogfennau hyn yn mynd â chi trwy grynodeb o’r ‘themâu’ amrywiol yr holl brosiectau yn ôl categori…

Sut i gymryd rhan?

Mae AM yn ceisio sefydlu deialog gyda chymunedau o ddiddordeb, rhanddeiliaid ac unigolion er mwyn datblygu syniadau newydd a phrosiectau peilot. Mae croeso hefyd i unigolion a grwpiau gysylltu ag AM i drafod gweithgareddau prosiect posibl.

Os oes gennych syniad am brosiect a allai fod o fudd i Ynys Môn, cysylltwch â ni trwy lenwi’r ‘Ffurflen Gyswllt’ ar y wefan hon. Fel arall, gallwch e-bostio enquiries@mentermon.com neu ffoniwch y swyddfa ar 01248 725 700.

Rhaid pwysleisio nad cronfa grant yw hon, ac nid oes proses ymgeisio.

Bydd holl ganfyddiadau’r prosiect peilot ar gael ar y wefan hon, yn unol â natur LEADER o beilota, dysgu ac yna rhannu canfyddiadau gyda’r cyhoedd.

Beth yw Arloesi Môn?

Mae Arloesi Môn yn rhaglen LEADER sy’n datblygu ac yn gweithredu prosiectau peilot mewn cydweithrediad â’r gymuned. Cyflwynir AM gan Menter Môn.

Menter trydydd sector yw Menter Môn, sy’n gweithredu yng Ngwynedd ac Ynys Môn ar sail di-elw. Rheolir AM gan Grŵp Gweithredu Lleol Ynys Môn. Mae Grŵp Gweithredu Lleol Ynys Môn yn cynnwys 22 o unigolion o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Cawsant eu recriwtio trwy ddefnyddio proses ddethol agored ac maent yn meddu ar ystod o sgiliau sy’n adlewyrchu amcanion AM.

Darganfyddwch pwy yw aelodau Grŵp Gweithredu Lleol Ynys Môn…

Rydym yn cynnal cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol Ynys Môn bob chwarter. Mae'r cyfarfodydd hyn yn rhoi diweddariad cyffredinol ar yr holl brosiectau cyfredol, yn ogystal â chynllunio a chymeradwyo prosiectau i’r dyfodol...

Sut y cyllidir AM?

Mae AGW yn cyflwyno rhaglen LEADER yr UE yn Ynys Môn, sy’n cefnogi datblygiad gwledig o’r gwaelod i fyny. Yn ogystal â chyllid yr UE, mae AM hefyd yn derbyn cyllid trwy Lywodraeth Cymru, ac yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn. Rhaglen chwe blynedd yw LEADER, sy’n rhedeg o 2015 i 2021.

Dyma yw Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd...

Rhybudd Preifatrwydd Arloesi Môn

Mae Arloesi Môn wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan rydych yn gweithio gyda ni neu yn defnyddio ein gwasanaethau. Mae’r rhybudd preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham yr ydym yn defnyddio a gwarchod eich gwybodaeth bersonol. Cliciwch isod i ddarllen Rhybydd Preifatrwydd Arloesi Môn.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR