Bachyn Digidol

Roedd yr astudiaeth Bachyn Digidol yn ymchwilio i, a didoli, yr wybodaeth berthnasol ynghylch eithrio digidol ar Ynys Môn.

Roedd yr astudiaeth Bachyn Digidol yn ymchwilio i, a didoli, yr wybodaeth berthnasol ynghylch eithrio digidol ar Ynys Môn. Cynhaliwyd ymchwil desg a chyda partneriaid, ac arolygon a chyfweliadau gan bartneriaid. Y bwriad yw y bydd yr ymchwil hwn yn sail i’r holl beilotiaid band eang a Wi Fi y bwriedir eu cynnal ym Môn yn y dyfodol a sicrhau fod rhaglenni’n cael eu cynnal yn ôl yr angen.

Mae eithrio digidol yn ardaloedd gwledig Môn a Gogledd Cymru wedi’i nodi fel maes posibl ar gyfer ymyrraeth o dan Gynllun Datblygu Gwledig rhaglen LEADER. Mae angen didoli’r data gwaelodlin gofynnol ar gyfer targedu ardaloedd perthnasol sy’n cael eu heithrio, a’r demograffeg cysylltiol, cyn y gellir cyflwyno rhaglenni hyfforddi a chynlluniau peilot.

Roedd angen gwella dealltwriaeth o’r gwaith a oedd yn cael ei wneud ar y ddaear i daclo eithrio digidol er mwyn blaenoriaethu ble gallai LEADER fod yn fwyaf effeithiol a darparu cefnogaeth yn ôl y gofyn.

Sicrhau Cynhwysiant Digidol Llywodraeth Cymru: Yn ôl y Fframwaith Strategol i Gymru, mae angen cysylltu â sefydliadau a rhwydweithiau cymunedol a gwirfoddol, cenedlaethol a lleol, i nodi’r cyfleoedd ar gyfer hyfforddi a chael canlyniadau economaidd, gan gynnwys defnyddio’r cyfryngau digidol a chefnogaeth cyfoedion.

Gan weithio gyda Citizen’s On-Line, darparodd Menter Môn fanylion y cysylltiadau perthnasol a hyrwyddo gweithdai oedd yn galluogi i’r gwaith cael ei gwblhau.

Casgliadau

 

Roedd yr adroddiad o ganlyniad yn cyflwyno trosolwg o eithrio digidol ar Ynys Môn a dealltwriaeth glir o swyddogaethau’r gwahanol sefydliadau mewn taclo eithrio digidol. Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi’r blychau mewn darpariaeth a gwasanaeth a oedd yn galluogi targedu arian LEADER ar yr anghenion perthnasol a gafodd eu amlygu yn yr adroddiad.

ASTUDIAETH

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR