Eglwysi Di-Ddefnydd

Comisiynwyd astudiaeth o Eglwysi Diddefnydd er mwyn canfod faint o eglwysi diddefnydd sydd yna ym Môn.

Bwriad yr astudiaeth Eglwysi Diddefnydd oedd nodi tair eglwys wledig ddiddefnydd gyda hanes diddorol neu o werth treftadaeth arwyddocaol megis Eglwys St Gredifael ym Mhenmynydd gyda’i fedd alabastr a disgynyddion uniongyrchol o Harri’r VIII o Loegr a hefyd  un eglwys o dan fygythiad o gau.

Ymgynghorodd yr ymchwilwyr gyda chymunedau Môn a’r Eglwys yng Nghymru a thrafodwyd y dewisiadau a’r rhwystrau i’w defnyddio yn y dyfodol a beth fyddai ei angen er mwyn gallu gwarchod a chadw’r adeiladau.

Roedd yr eglwysi a nodwyd, Bodedern, Llanfaethlu a Llanrhuddlad yn agos at fwynderau ac atyniadau lleol ac roedd y dewisiadau ar gyfer y dyfodol yn dibynnu ar a oedd y cymunedau’n dymuno dod yn fwy creadigol a defnyddio’r eglwysi fel adnodd cymunedol neu weithio gyda busnesau i ystyried adnoddau defnydd dwbl gan gynnwys:

  • Pod llety i ymwelwyr tra’n dal i gynnal gwasanaethau crefyddol
  • Caffi a llyfrgell gymunedol hefyd gyda gwasanaethau crefyddol
  • Canolfannau dehongli

Casgliadau

  • Roedd y rhan fwyaf o’r eglwysi gwag yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda gan y gymuned ond nid yn y ffordd draddodiadol – sy’n dangos fod angen hyfforddi mewn sgiliau traddodiadol
  • Y ffefryn ar gyfer ei dreialu oedd pod llety mewn eglwys ond byddai hynny’n ddewis drud a fyddai angen cefnogaeth y gymuned leol
  • Mae angen cysylltu ac ymgynghori gyda chymunedau mewn modd sensitif er mwyn galluogi gweithio mewn partneriaeth effeithiol
  • Mae eglwysi yng Nghymru’n awyddus i weithio gyda phartneriaid ar atebion posibl

ASTUDIAETH

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR