Llyfrgelloedd Môn

Cododd yr angen am yr astudiaeth hon oherwydd y penderfyniadau a gymerwyd gan yr Awdurdod Lleol i lyfnhau gwasanaethau anstatudol ym Môn, yn enwedig o fewn y gwasanaeth llyfrgelloedd

Cododd yr angen am yr astudiaeth hon oherwydd y penderfyniadau a gymerwyd gan yr Awdurdod Lleol i lyfnhau gwasanaethau anstatudol ym Môn, yn enwedig o fewn y gwasanaeth llyfrgelloedd.

 

Ymchwiliodd a chyfathrebodd yr astudiaeth gyda chymunedau â diddordeb a oedd yn dymuno cadw eu gwasanaeth llyfrgell a rhoddwyd rhestr o ddewisiadau posibl ar gyfer trosglwyddo’r gwasanaeth neu adeilad i grwpiau cymunedol.  Roedd yn anelu hefyd at sicrhau fod gan gymunedau â diddordeb yr wybodaeth ariannol gywir er mwyn eu galluogi i gymryd penderfyniadau gwybodus ynghylch ymrwymiadau a chynaliadwyedd yn y dyfodol.

 

Nododd Astudiaeth Llyfrgelloedd Môn bump o gymunedau oedd wedi nodi diddordeb mewn cymryd drosodd adeiladau o dan reolaeth yr Awdurdod Lleol a oedd yn cynnig gwasanaeth llyfrgell craidd.  Ystyriwyd y dewisiadau i ychwanegu gwerth at y gwasanaeth llyfrgell e.e. siop atgyweirio a chaffi a chyflwyno gwasanaethau cymunedol ychwanegol yn cael eu rhedeg, i gychwyn, gan wirfoddolwyr.  Edrychodd yr astudiaeth hefyd am y ffordd orau o ddarganfod costau gwirioneddol rheoli adeiladau a’r endid cyfreithiol mwyaf addas i reoli mentrau yn y dyfodol.

Casgliadau

 

Daeth yr astudiaeth i’r casgliad fod digon o gefnogaeth gymunedol i allu cadw’r llyfrgelloedd.  Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o’r grwpiau’n awyddus i gadw’r gwasanaeth llyfrgell fel ag yr oedd yn hytrach na sefydlu unrhyw weithgareddau newydd / ffynonellau amgen o incwm er budd y gymuned yn y dyfodol.

 

Diweddariad

 

Ym mis Chwefror 2020 trosglwyddwyd Llyfrgell Biwmares i Fenter Gymdeithasol leol, Y Ganolfan, ac mae grŵp lleol yng Nghemaes wedi paratoi cynllun busnes ar gyfer trosglwyddo’r adeilad a fydd yn eu galluogi sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer chwaraeon antur y dŵr.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR