Trên Dir Caergybi – Astudiaeth

Cafodd Astudiaeth Dichonoldeb Trên Dir Caergybi ei chomisiynu i ddangos y byddai peilot Trên Dir ar gyfer Caergybi o fudd i’r economi leol.

Cafodd Astudiaeth Dichonoldeb Trên Dir Caergybi ei chomisiynu i ddangos y byddai peilot Trên Dir ar gyfer Caergybi o fudd i’r economi leol.

Ei brif nod oedd ystyried sut i symud ymwelwyr a phobl leol o gwmpas y golygfeydd, y dref a’r atyniadau yn ardal Caergybi ac i ystyried dewisiadau ar gyfer creu pecynnau ymwelwyr ar y cyd wrth, hefyd, ddarparu Trên Dir. Gellid gwerthu pecynnau i’r farchnad llongau pleser ac ymwelwyr eraill â Chaergybi a byddai’r pecynnau hefyd o gymorth i wella a dyrchafu canfyddiad o’r dref yn llygaid cwsmeriaid posibl ac Ychwanegu Gwerth gwirioneddol i’w Adnabyddiaeth Leol ac i’w Hadnoddau Naturiol a Diwylliannol.

Cynhaliwyd astudiaeth Trên Dir Caergybi mewn dwy ran.  Roedd Rhan 1 yn ystyried ai’r Drên Dir oedd y dewis gorau i ddenu rhagor o bobl i Dref Caergybi a’i chyffiniau ac i gynyddu’r nifer o bobl oedd yn ymweld ag atyniadau lleol.

Gweithiodd y contractwyr a benodwyd gyda grŵp a oedd yn cynrychioli’n llawn yr asiantaethau, y gymuned a’r grwpiau gwirfoddol yn yr ardal, i ystyried pa lwybrau i’w dewis ac i asesu a fyddai’r gymuned yn rhannu’r dyheadau am Drên Dir a sut y gallai’r gwasanaeth gynnwys cymaint o atyniadau a phosibl ar hyd ei llwybrau.

Cynhaliwyd Rhan 2 i ystyried beth fyddai’r gofynion ar gyfer peilot ac i ganolbwyntio ar beilota gwasanaeth mewn ‘amser real’, profi faint o atyniad oedd “rhywbeth newydd”, y llwybrau, nifer o bobl, cost, llogi / prynu trên, storio’r trên, faint yn fwy o bobl fyddai’n ymweld ag atyniadau, hygyrchedd, esmwythder gweithredu, recriwtio gwirfoddolwyr, pecynnau profiadau ymwelwyr, marchnata a dewisiadau rheoli yn y dyfodol.

Casgliadau

Casgliadau’r astudiaeth oedd mai Trên Dir oedd y dewis gorau ar gyfer Caergybi ac y byddai peilot yn profi ymhellach fod angen atyniad ychwanegol yng Nghaergybi.  Byddai’r Drên yn cynyddu nifer yr ymwelwyr ac yn gwasanaethu’r Dref a’i atyniadau, yn ychwanegu gwerth at y llongau pleser a marchnadoedd ymwelwyr eraill ac yn creu swyddi.

Cynlluniau peilot eraill o ganlyniad i’r gwaith hwn

Peilot Trên Dir Gorffennaf ac Awst 2019

ASTUDIAETH RHAN 1

ASTUDIAETH RHAN 2

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR