Y Cwedlonol John Cave – Gen i, Atoch Chi

Bwriad y peilot Gen i Atoch Chi oedd dangos bod hanes cymdeithasol lleol yn bwysig, ei fod yn cyfrannu at falchder ac agosrwydd cymuned.

Bwriad y peilot Gen i Atoch Chi oedd dangos bod hanes cymdeithasol lleol yn bwysig, ei fod yn cyfrannu at falchder ac agosrwydd cymuned a’i phobl ac mai anaml y mae casgliadau cyfan o ffotograffau, cyfweliadau, dyddiaduron a phethau cofiadwy sy’n pontio degawdau yn cael eu canfod, megis Casgliad John Cave.

Mae’r diffyg dealltwriaeth sydd i’w weld weithiau mewn teuluoedd ar adeg profedigaeth ynghylch arwyddocâd eu gorffennol hanesyddol yn broblem y mae angen canfod atebion iddi.

Mae’r fenter hon yn bwriadu bod yn un fath o ateb, yn anfon neges glir i’n pobl ifanc ynghylch pwysigrwydd teulu a chymuned.  Bydd y peilot felly, yn casglu, arbed yn ddigidol ac arddangos Casgliad John Cave  er budd nid yn unig Gaergybi a’i chysylltiadau agos ag Iwerddon, Awstralia ac America ond fel enghraifft o sut y mae casgliad un dyn yn gallu annog pobl i sylweddoli’r gorffennol a’i gyswllt cynhenid â’r dyfodol.

Gan weithio gyda’r grŵp Etifeddiaeth John Cave, crëwyd y fframwaith ‘Gen i Atoch Chi’, sef ffordd o gasglu a chofnodi casgliadau pobl yn ddigidol a chynnig glasbrint ar sut i sefydlu a marchnata arddangosfeydd.

Mae Casgliad John Cave yn cynnwys arteffactau, ffilmiau, cyfweliadau a llawer o ffotograffau a dynnwyd dros gyfnod o 50 mlynedd o gwmpas Tref Caergybi.

Roedd rhan gyntaf y gwaith yn cynnwys didoli’r casgliad i themâu, gan gynnwys morwrol, tref, ysgolion, eglwysi, porthladd, rheilffordd a digwyddiadau.  Cafodd 35 allan o 150 o focsys eu didoli.  Penllanw’r gwaith oedd arddangosfa 200 darn ‘Fy Nhref: Caergybi’ a chynhyrchwyd ffilm hefyd fel rhan o’r arddangosfa a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi.  Cafodd yr arddangosfa dderbyniad da iawn gyda thros 4,000 o bobl yn ymweld ac yn canmol yr hen gasglwr ac ansawdd yr arddangosfa.

Tynnwyd llun o bob rhan o’r arddangosfa a’u rhoi ar daenlen er mwyn i’r grŵp ei lanlwytho’n ddigidol ar wefan ‘Casgliad y Werin Cymru’ a hefyd daith rithiol o’r arddangosfa.

Casgliadau

Roedd y peilot yn llwyddiant ac mae trafodaethau ar y gweill ynghylch pwy fydd y casglwr nesaf i ddefnyddio’r brand ‘Gen i Atoch Chi’.

Fideos

Y Cwedlonol John Cave - Gen i, Atoch Chi -

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR